Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Анализа електроенергетских система

Наставник:

Сарић Т. Андрија

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Сагледати важност и математичке алате који се користе за основне анализе ЕЕС-а (токове снага, кратке спојеве и стабилност). Ови резултате су улазни подаци за друге области, као што су планирање, експлоатација, регулација и управљање ЕЕС-има. Пошто се анализирају системи великих димензија и сложености, циљ је и сагледати потребу за ефикасним рачунарским техникама за ове прорачуне. Коначно, пошто се овакве анализе, по правилу, раде са готовим (скупим) програмским пакетима циљ је сагледати и начине њихове примене за анализе реалних ЕЕС-а.

Исход предмета

На крају курса студенти су у могућности да:

•           Разумеју важност појединих анализа у реалним ЕЕС-има, којима се може значајно смањити потребан број мерења.

•           Моделују поједине елементе ЕЕС-а, припреме улазне податке за поједине прорачуне, открију евентуално лоше податке и изврше поједине симулације.

•           Користе готове програмске пакете за дате прорачуне.

•           Адекватно протумаче добијене резултате.

Садржај предмета

Теоријска настава

Веза анализе ЕЕС-а са осталим областима (планирање, експлоатација и управљање). Систем релативних јединица. Тополошки модел, граф модела и основне једначине мреже.

Прорачун токова снага. Једначине инјектирања. Матрица адмитанси независних чворова. Критеријуми конвергенције. Методе прорачуна. Третман регулационих трансформатора.

Кратки спојеви и прекиди проводника. Прорачун параметара елемената за директни, инверзни и нулти редослед. Временски дијаграм струје кратког споја. Прорачун карактеристичних типова кратког споја.

Стабилност електроенергетских система. Модел синхроне машине. Једначина њихања. Транзијентна и динамичка стабилност. Метод једнаких површина. Прорачун у сложеним мрежама.

Практична настава

Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и Технички факултет у Чачку, 2004.

2.

Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система, I и II део, Академска мисао, Београд, 2002.

3.

Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских система, Академска мисао, Београд, 2002.

4.

В. Стрезоски и Д. С. Поповић, Прорачуни стационарних режима електроенергетских система, Факултет Техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 1994.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација, решавање нумеричких примера на табли и рачунарским методама применом готових софтверских пакета. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и