Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ЕРИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Архитектура рачунара

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

О, О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање са начином рада класичног von Neumann – вог рачунара, врстама операција и типовима и структуром података које оне обрађују; упознавање са хијерархијом меморијског подсистема рачунара и принципима управљањем; упознавање са принципима реализације улазно/излазних операција и преносом података унутар рачунара и између рачунара и окружења; упознавање са оним аспектима архитектуре рачунара који су неопходни за прихватање знања из других области рачунарске технике као што су рачунарске мреже и оперативни системи.

Исход предмета

Студент може да опише класичну von Neumann – ову машину и њене основне функционалне јединице; објасни како се извршавају инструкције и како се оне представљају и на машинском нивоу и у контексту асемблерских језика; објасни различите инструкцијске формате; пише једноставне машинске програме; идентификује главне меморијске технологије; опише принципе меморијске хијерархије и управљања меморијом; опише улогу „кеш“ и виртуелне меморије; објасни како се прекиди користе за управљање улазом/излазом и преносом података; идентификује различите типове магистрала у рачунарском систему.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основна организација von Neumann – ове машине.

Контролна јединица; дохватање, декодовање и извршавање инструкција.

Скупови и типови инструкција (манипулација подацима, управљачке инструкције, улазно/излазне инструкције). Формати инструкција. Начини адресирања. Улазно/излазне операције и прекиди.

Позиви потпрограма и механизам повратка из потпрограма. Машинско програмирање.

Меморијски системи и њихове технологије. Меморијска хијерархија. Организација оперативне меморије. „Кеш“ меморије. Виртуелна меморија.

Програмирани улаз/излаз. Улаз/излаз управљан прекидима. Магистрале и арбитрација. Директан приступ меморији.

Практична настава

Практична примена и провера стечених знања кроз рад са конкретним архитектурама рачунара и њиховим симулаторима.

Литература:

1.

William Stallings, "Organizacija i arhitektura računar: projekat u funkciji performansi", (превод деветог издања), CET, Београд, 2012, ISBN: 978-86-7991-361-6

2.

Јован Ђорђевић, "Архитектура рачунара", Академска мисао, Београд, 2005, ISBN: 86-7466-189-4

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

20

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10