Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система

Наставник:

Мијаиловић Р. Владица

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са начинима аутоматизације дистрибутивних система, поступцима моделовања мрежа и потрошача и поступцима спровођења прорачуна поузданости на нивоу дистрибутивних система.

Исход предмета

Студент способан да спроведене комплетан прорачун поузданости датог решења дистрибутивне мреже уз уважавање трошкова и штета код испоручиоца и/или потрошача електричне енергије, заменљивости опреме исте намене и постојања/непостојања резервне опреме.

Садржај предмета

Теоријска настава

Системи за аутоматизацију, мониторинг и управљање. Централна и локална аутоматизација. Системи за прикупљање података о раду дистрибутивног система. Системи за повремени или континуални надзор. Аутоматизација у постројењима. Аутоматизација дистрибутивних извода. Процена техничко-економских ефеката примењених решења. Необновљиви системи. Карактеристичне функције и показатељи. Одређивање показатеља поузданости из података током експлоатације. Обновљиви системи. Мреже. Елементарне мрежне структуре. Сложене мреже. Водови. Модели водова. Постројења. Модели потрошње. Карактеристични дијаграми оптерећења. Штете због прекида у напајању електричном енергијом. Прорачуни трошкова и штета. Планирање резервне опреме.

Практична настава

Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака.

Литература:

1.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005.

2.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Поузданост система за дистрибуцију електричне енергије", Академска мисао, Београд, 2009.

3.

James Northcote-Green, Robert Wilson, „Control and automation of electrical power distribution systems“, Taylor&Francis, 2007.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања,  решавања едукативних и практичних примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог испита.     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и