Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ

Назив предмета:

Аутоматизација процеса

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Немa

Циљ предмета

Да студенти стекну знања из информатике у аутоматизациjи, прекидачке алгебре, анализе и синтезе комбинционих и секвенциалних аутомата као основе за проjектовање система аутоматизациjе процеса са посебним освртом на производне процесе, а коjи базираjу на пнеуматским, електропнеуматским, хидрауличким, електрохидрауличким компонентама и програмабилним контролерима.

Исход предмета

Стечена знања из управљачких техника коjе се користе при аутоматизациjи процеса са посебним освртом на аутоматизациjу производних процеса применом пнеуматских, електропнеуматских, хидрауличких, електрохидрауличких компоненти и програмабилних контролера.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод: место и улога аутоматизациjе процеса у савременоj производњи, принципи и врсте аутоматизациjе, програмабилна аутоматизациjа, флексибилна аутоматизациjа, циљеви увођења аутоматизациjе. Информатика у аутоматизациjи: општи поjмови, количина информациjа, броjни системи, кодови, кодирање и сл. Прекидачка алгебра: логичке функциjе, теореме прекидачке алгебре, минимизациjа логичких функциjа и др. Структура система управљања у аутоматизациjи производних процеса: функциjе и подсистеми система управљања, информационо коло, управљачко коло, логички елементи, енергетско коло и др. Комбинациони и секвенциjални аутомати: анализа и синтеза комбинационих аутомата, структура, математички модели, проjектовање и примена комбинационих аутомата, секвенциjални аутомати, анализа и синтеза секвенциjалних аутомата, реализациjакомбинационих и секвенциjалних аутомата и др. Програмабилни контролери: функциjе, хардвер и софтвер, структура и принципи рада програмабилних контролера, програмски jезици и технике програмирања програмабилних контролера. Савремени системи управљања у аутоматизациjи, софтвери за симулациjу система управљања, примери савремене аутоматизациjе.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе

Вежбе су аудиторне и лабараториjске. На аудиторним вежбама студенти се оспособљаваjу за решавање задатака везано за проjектовање система аутоматизациjе процеса. Лабораториjске вежбе изводе се у лабораториjи за мехатронику и имаjу задатак да студентима укажу на практичне аспекте примене стечених теориjских знања. Током семестра путем колоквиjума (два колоквиjума) и семинарских радова редовно се проверава знање студентата. Колоквиjуми и семинарски радови су обавезни.

Литература:

1.

Лукић,Љ., Флексибилни технолошки системи, Краљево, 2008.

2.

Пилиповић, М., Аутоматизациjа производних процеса, Машински факултет, Београд 2006.

3.

Матић, Г., Микроконтролери, Микроелектроника, Београд 2003.

4.

Aрсовски, С., Флексибилна аутоматизациjа, Машински факултет, Крагуjевац 1994.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Вербална и демонстративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава

20

усмени испит

50

колоквијум-и

0

..........

     

семинар-и

20