Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ

Назив предмета:

Аутоматско управљање

Наставник:

Миловановић М. Аленка

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање са методама и техникама анaлизе и пројектовања система аутоматског управљања. Овладавање рачунарским програмима који се најчешће користе у општој теорији и пракси при решавању конкретних инжењерских проблема у индустрији.

Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју понашање и структуру линеарних система аутоматског управљања и да стечена знања користе у решавању конкретних проблема. Стечена знања такође представљају и основу за прећење одређених стручних предмета.

Садржај предмета

Теоријска настава

Математички модели физичких система. Функција преноса и структурни блок дијаграми. Карактеристичне функције система управљања. Компоненте и управљачки системи. Концепт стабилности и алгебарски критеријуми. Анализа и синтеза система у временском подручју. Линеарни закони управљања. Геометријско место корена. Фреквентне методе анализе и синтезе система. Никвист-ов критеријум стабилности. Анализа и синтеза система у простору стања.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

Литература:

1.

Д. Стојановић, "Увод у системе аутоматског управљања", ТФ Чачак, 2003

2.

Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, "Системи аутоматског управљања-Зборник решених задатака", ЕТФ Београд, Наука, 1995

3.

 B. C. Kuo, "Automatic Control Systems",  Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1991.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања и  аудиторне вежбе по моделу интерактивне наставе. Консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

45

..........

     

домаћи задаци

20