Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ЕРИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Базе података

Наставник:

Милошевић М. Данијела

Статус предмета:

И, О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање основних и примењених знања из подручја база података, укључујући теме из теорије база података, као и практичан рад на развоју и имплементацији ORACLE база података.

Исход предмета

Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања неопходна за пројектовање и имплементацију база података, као и основну манипулацију и админстрацију база података.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у базе података. Информација и податак. Моделовање БП. Ентитети, везе и атрибути; модел објекти-везе; ЕР-дијагами. Моделовање и документовање пословних правила. Јединствени идентификатори. Нормализација: прва, друга и трећа нормална форма. Релационе базе података: пресликавање концептуалних шема (ERD) у релационе шеме; интегритет ентитета, интегритет колона и референцијални интегритет. Системи за управљање релационим базама података (RDBMS). Окружење за рад са Оракловим базама података. SQL: креирање, коришћење и одржавање табела; типови података; ограничења; упити, селекција, пројекција, сортирање; унутрашње и спољашње спајање табела; оператори поређења; једноредне и групне функције; конверзија података; подупити. Трансакције. Администрација базе података и корисника.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у концептуално пројектовање база података на практичним примерима. На лабораторијским вежбама студенти раде са Oracle Application Express окружењем за рад са базама података.

Литература:

1.

R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-

10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

2.

Rob, P., Coronel, C. (2009). Database Systems: Desing, Implementation, and Management, Cengage Learning;ISBN-

1423902017, ISBN 9781423902010

3.

Лазаревић, Б. и др. (2003). Базе података, ФОН, Београд

4.

Могин, П., Луковић, И., Говедарица, М. (2000). Принципи пројектовања база података, Факултет техничких наука, Нови Сад

5.

Ј. Casteel, Oracle 11G: SQL: SQL; Cengage Learning (2009), ISBN 1439041288, ISBN 9781439041284

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих задатака и пројекта коришћењем наведених алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

     

практична настава

15

усмени испит

40

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и