Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Бенчмаркинг

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Да упозна студенте са развојем научне мисли и примене бенчмаркинга у развијеним тржишним привредама које у значајној мери превазилазе оквире самог чина производње и продаје, тј. са кључном улогом модерних менаџмент алата у ефикасној и ефективној реализацији укупних активности предузећа, те тиме их практично и теоријски оспособи за активну улогу менаџера и предузетника у креирању садржаја будућег “пакета понуде” конзумената производа и/или услуга пословних субјеката.

Исход предмета

- идентификовање и анализа суштине бенчмаркинга, као и проблема у вези са успешним имплементирањем овог концепта у пословање домаћих пословних субјеката,

- оспособљавање студената за учешће у процесу рада и за критички приступ друштвеној пракси,

- примена квалитетног и системског бенчмаркинга представља неопходан услов опстанка, раста и развоја домаћих предузећа  на све захтевнијем светском тржишту,

- непрекидно проналажење начина да се пословање учини продуктивнијим, бржим и различитим од конкурената.

Садржај предмета

Теоријска настава

Курс је дизајниран око пет јединица:

Јединица 1: Услови савременог пословања

Јединица 2: Улога нових менаџмент концепата и техника у функцији постизања пословне изврсности

Јединица 3: Бенчмаркинг и постизање пословне изврсности

Јединица 4: Улога бенчмаркинга у процесу унапређења квалитета пословања

Јединица 5: Модел примене атрибута бенчмаркинга који детерминишу пословну изврсност домаћих предузећа

Практична настава

- дискусије о изабраним питањима и искуствима учешћа у примени концепта бенчмаркинга у модерним економијама,

- израда истраживачко-развојног пројекта из бенчмаркинга,

- израда студије случаја на вежбама,

- критичка анализа и преглед изабраних радова и чланака.

Литература:

1.

Бешић, Ц.: Ђорђевић, Д., Бенчмаркинг, Технички факултет Чачак, Чачак, 2007.

2.

Бешић, Ц.: Бенчмаркинг – пут ка пословној изврсности, монографија, Задужбина Андрејевић, Бeoград, 2006.

3.

H. James Harrington and James S. Harrington: High Performance Benchmarking: 20 Steps to Success, McGraw-Hill, New York, 1995.

4.

Renko N., Delić., Škrtić M., Benchmarking u strategiji marketinga, Mate, Zagreb, 1999.

5.

Сајферт, З., Адамовић, Ж., Менаџмент бенчмаркинг процес, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2004.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- презентације и дискусије,

- анализа истраживачко-развојног пројекта из бенчмаркинга,

- излагање студије случаја.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20