Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Безбедност и заштита мрежа

Наставник:

Младеновић М. Владимир

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Заштита података

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са могућим претњама, нападима и мерама заштите које су релевантне за мрежну инфраструктуру, Интернет окружење и Веб сервисе, основним принципима заштите, техникама и механизмима заштите рачунарских мрежа, различитим методолошким приступима у пројектовању и имплементацији.

Исход предмета

Студент познаје основне концепте безбедности и заштите рачунарских мрежа, препознаје типичне рањивости и уме да примени методологију заштите. Студент уме да обезбеди специфичне сервисе и конфигурише потребне софтвере за заштиту мреже и серверске инфраструктуре. Неопходно је да се разуме, примени и управља обезбеђењем заштите информација у мрежама. Безбедност и заштита мрежа обухвата политике, процедуре и  механизме напада и заштите, анализу ризика, заштиту информација и опоравак од напада. Све активности које се приказују у процесу образовања студената из ове области морају бити извођене у контролисаном радном окружењу од стране наставника.

Садржај предмета

Теоријска настава

Oсновни аспекти безбедности и заштите. Безбедносне претње и опасности. Врсте напада. Анализа претњи. Методологија изградње заштите. Модели заштите. Основни механизми за заштиту. Примена криптографије – криптографске методе за заштиту. Организационе и друге некриптографске мере за заштиту. Управљање заштитом. IP безбедност (IPSec). Форензика. Мрежне баријере. Заштита у виртуелним приватним мрежама (VPN). Системи за детекцију и спречавање напада. Заштита на нивоу оперативног система. Заштита на апликативном нивоу. Заштита база података. Заштита електронске поште. Веб заштита. Електронска трговина и заштита. Заштита у бежичним мрежама.

Практична настава

Примена алата за симулацију напада. Имплементација механизама заштите.

Литература:

1.

Плескоњић Д., Ђорђевић Б., Мачек Н., Царић М.: Сигурност рачунарских система и мрежа, Београд, Микрокњига, 2007.

2.

Плескоњић Д., Мачек Н., Ђорђевић Б.,Царић М.: Сигурност рачунарских мрежа: Приручник за лабораторијске вежбе, Виша електротехничка школа, Београд, Микрокњига, 2006, 432 с.

3.

Плескоњић Д., Мачек Н., Ђорђевић Б.,Царић М.: Сигурност рачунарских мрежа: Збирка решених задатака, Виша електротехничка школа, Београд, Микрокњига, 2006, 176 с.

4.

Bishop M.: Computer Security, Boston, Addison-Wesley, 2003.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, анализа случајева); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

10

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и