Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Биомедицински инжењеринг

Наставник:

Пеулић С. Александар

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Савремена медицина заснива се на електронским уређајима најновије генерације и високих перформанси. За правилно лечење и дијагностификовање обољења важна је пре свека квалитетна и прецизна дијагностика. Рачунари у најширем смислу заузимају централно место у савременим дијагностичким уређајима. Одржавање таквих уређаја захтева високо образовану и стручну радну снагу и сталну обуку и упознавање са новим генерацијама уређаја. Циљ овог предета је :

•           Да студенти схвате улогу рачунара и микрорачунарских система у савременим медицинским уређајима

•           да се упознају са принципима рада и различитим уређајима за дијагностику који се примењују код нас и у свету

•           Да стекну основна знања о начинима дијагностике и мерења физиолошких параметара

Исход предмета

Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да:

•           Препозна електронски дијагностичи уређај

•           Да може да процени које параметре уређај одређује и на који начин

•           Да може да прочита и схвати техничку документацију уређаја

•           Да може да рукује једноставнијим уређајима

Садржај предмета

Теоријска настава

Методологија и ограничења у примени аналогне и дигиталне електронике у медицини

Технике медицинског осликавања

Технике процесирања сигнала које могу да се примене у медицини

Електроде и појачавачи за биомедицинске сигнале (биопотенцијале). Инструментација за мерење биопотенцијала

ЕЕГ, ЕМГ, ЕНГ, ЕКГ

Уређаји и методе за примарну обраду биопотенцијала.

Имплантибилни и екстерни сензори у биомедицини.

Практична настава

Електрокардиограм, на бази МСП430Ф439

Серијски пренос мерених података, комуникација са PC-јем, обрада података, Matlab

Visual Studio 10-12, dotNet, обрада подака

Електронско мерење притиска, мерна трака

Виртуелна медицинска инструментација, National Instruments, LabView

Литература:

1.

W.Andra, H. Nowak, " Magnetism in medicine", Akademie Verlag, Berlin,1998

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30