Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

CAD CAM технологије

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

И, И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета jе овладавање компjутерским технологиjама за моделирање производа у циљу подршке производним процесима (CAM). Студенти стичу знања из области 3D моделирања производа и проjектовања производних процеса применом савремених софтверских пакета, генерисања постпроцесорског кода у циљу израде на CNC машинама.

Исход предмета

Студенти ће бити обучени креирању 3D солид модела готових производа, радних модела неопходних за проjектовање производних процеса, проjектовању производних процеса, генерисању постпроцесорског кода и одговараjуће производно технолошке документациjе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основнe CAD/CAM технологиjа: принципи CAD/CAM проjектовања технолошких процеса, технолошке подлоге проjектовања (операциjе, захвати, пролази, режими обраде), системи алата у CAD/CAM технологиjама. CAD системи: моделирање и визуелизациjа, параметарско моделирање, врсте геометриjских модела,жичани, површински и солид модели као основа генерисања путање алата, креирање 3D модела, референтни и радни модели као основеCAMсистема. CAM системи: подшавање радног окружења, (Мanufacturing Setup), дефинисање технолошких операциjа (Operation Setup), дефинисање захвата (Define NC Sequences), генерисање путање алата и симулациjа (CL Data Files), NC документациjа. CAM технологиjа се изучаваjу за процесе обраде глодањем, стругањем и бушењем.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студиjски истраживачки рад

Предавања и вежбе су обавезни. Вежбе се изводе у рачунарскоj учионици. Испит се полаже практично и усмено. Током семестра преко колоквиjума и семинарских радова редовно се проверава знање студената. Успешно положени колоквиjуми замењуjу практични део испита. Усмена одбрана семинарског рада jе обавезна.

Литература:

1.

Славковић, Р., Дучић, Н., CAD/CAM технологије - Програмирање CNC машина применом ProENGINEER - a, Чачак, 2012

2.

Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама -  Програмирање машина алатки са примерима, Чачак, 2010.

3.

Девеџић, Г., CAD/CAM технологије, Крагујевац, 2008

4.

Огризовић, М., Управљање CNC машинама из Pro/Engineerа Wildfire, Компjутер библиотека, Београд, 2007.

5.

Roger Toogood, Pro/EngineerWildfire 8, Компjутер библиотека, Београд, 2007.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Вербална и демонстративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава

0

усмени испит

50

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20