Спецификација мастер рада

 

Студијски програм: ИС_ТИ

Предмет: Мастер рад

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 18

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

Развој вештина самосталне израде истраживачких радова, извештаја и писаних радова из области релеватних за професионално деловање, развој креативности и аналитичности у области професионалног деловања, оспособљавање за самостално излагање стручних проблема и заступање одређених професионалних идеја, оспособљавање за континуирано самообразовање.

Очекивани исходи:

У току и на крају израде и одбране мастер рада студент: уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о одређеним областима и садржајима свог деловања у контексту своје наставничке професије и будућег рада у образовању; вешто користи различите изворе интегрише их поштујући изворност и ауторска права; вешто пише стручне извештаје и радове; самостално препознаје проблеме у области образовања и наставе, ако и проблеме техничких и информатичких подручја релевантних за наставне предмете; самостално дефинише и решава једноставније професионалне проблеме применом емпиријских и теоријских процедура проучавања, изводи аналитичка истраживања у институцијама васпитно-образовног система и другим системима у оквиру њихових образовних и истраживачких активности.

Општи садржаји:

Мастер рад представља самостални рад студента. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом мастер рада и референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. Студент у договору са ментором припрема мастер рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о завршном испиту Факултета техничких наука и општим стандардима израде самосталног стручног (стручно-научног) рада. Рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми: Уводни део, Теоријски део, Организација истраживања, Резултати и дискусија, Закључак, Литература, Прилози.

Методе извођења:

Kонсултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, документације и литературе из области референтне за тему, емпиријска истраживања и прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста, припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.

Оцена  (максимални број поена 100)