Спецификација стручне школске праксе 1

 

Студијски програм: ИС_ТИ

Назив предмета: Стручна школска пракса 1

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Драгана Р. Бјекић и Жељко М. Папић

Број ЕСПБ: 3

Услов: Положен испит из Психологије, испуњене предиспитне обавезе из Педагогије

Циљ стручне школске праксе 1:

Да студенти науче да препознају васпитно-образовне процесе у школи и наставне процедуре, усвоје основна знања и вештине које су потребне за обављање радних задатака у наставном процесу предмета техничког и информатичког подручја.

Посебни циљеви: (а) Упознавање са организацијом рада у школи, структуром и улогама наставника, педагошком комуникацијом, припремањем наставног процеса; (б) Развој техничке културе студената и вештина обликовања техничких и радно-производних активности у настави (обликовање вежби); (в) Развој информатичке културе и вештина обликовања практичних активности и вежби у настави информатичког подручја.

Очекивани исходи:

На крају стручне школске праксе 1 студент је свестан значаја и сложености наставничке професије; успешно организује вежбе и припрема наставу; прати и дијагностикује социјалну интеракцију и комуникацију у разреду

Садржај предмета:

Педагошка пракса – хоспитовање у школи:

Упознавање са структуром активности одређене школе; преглед и анализа школске документације и анализа наставних програма предмета; структура радних активности наставника-ментора у току једне наставне седмице, праћење рада стручних актива у школи; испитивање социометријске структуре у одељењу; систематско праћење наставне и ненаставне комуникације на часовима; систематско праћење организације часова, дидактичка анализа елемената часа, припрема и помоћ у реализацији часова.

Техничка наставна пракса – хоспитовање и рад у школској радионици:

Упознавање са структуром вежби у предметима техничког подручја, дидактичко и материјално-техничко припремање радног окружења и техничке документације и припремање и реализовање посебних техничких активности и вежби ученика.

Информатичка наставна пракса – хоспитовање и рад у школском информатичком кабинету:

Упознавање са структуром вежби у предметима информатичког подручја, дидактичко и материјално-техничко припремање радног окружења и припремање и реализовање посебних активности и информатичких вежби ученика.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:  5

годишње: 75

Методе извођења:

Практична настава, лабораторијски рад и рад у радионици, хоспитовање, одигравање, демонстрација и симулација школских ситуација, систематско праћење и педагошко истраживање, кооперативни облици учења. Менторски рад и консултације. Методе графичких радова. Практичан рад у радионици. Практичан рад у рачунарској учионици.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).