Спецификација стручне школске праксе 2

 

Студијски програм: ИС_ТИ

Назив предмета: Стручна школска пракса 2

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Драгана Р. Бјекић и Жељко М. Папић

Број ЕСПБ: 3

Услов: положени испити из Психологије и  Педагогије, реализована Стручна школска пракса 1

Циљ стручне школске праксе 2:

Да студенти буду оспособљени да представе производне и информационе технологије у оквиру наставе, да функционално користе различите техничка и технолошка решења у наставном процесу у раду са различитим групама ученика, упознају се са захтевима различитих професија и радних места.

Очекивани исходи:

На крају стручне школске праксе 2 студент/студенткиња познаје одређене производне процедуре, технологије; спреман/на је да унапређује наставу на основама савремених достигнућа науке, технике, технологије и производње; истраживачки и креативно приступа наставном раду као процесу трансмисије различитих технологија из праксе у образовни процес, препознаје и селектује релевантне објекте из различитих технологија и интегрише их у наставни процес; уме да представи ученицима различита занимања из области производних и информационих технологија и технике.

Садржај предмета:

Настава у друштвеној средини.

Систематско посматрање рада сложених технолошких система, електроенергетског система, индустрије, производних система, саобраћаја. Систематско праћење радног процеса и примене информационе технологије у производном и услужном сектору.

Анализа, селекција и прилагођавање привредних, производних и других објеката из овог подручја за употребу као наставних објеката у реализацији наставног процеса техничких и информатичких предмета. Развој наставних средстава.

Планирање стручних екскурзија у оквиру наставе техничких и информатичких предмета у основној и средњој школи.

Праћење и анализа захтева појединих професија из области производње, технике и различитих технологија и припрема презентација о тим професијама за ученике у склопу наставникових активности професионалног информисања ученика.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:  5

годишње: 75

Методе извођења:

Стручне екскурзије и систематско посматрање производних система, привредних објеката, рачунских система и сл. Практична настава у производним погонима. Практична настава у рачунарским пословним системима.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).