Спецификација стручне школске праксе 3

 

Студијски програм: ИС_ТИ

Назив предмета: Стручна школска пракса 3

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Драгана Р. Бјекић и Жељко М. Папић

Број ЕСПБ: 6

Услов:  положени испити из Психологије, Педагогије и Методике технике и информатике, реализоване стручне праксе 1 и 2.

Циљ стручне школске праксе 3:

Да студенти  усвоје основна знања и вештине које су потребне за обављање радних задатака у наставном процесу, да развијају способности и самосталност у креирању и реализацији наставног процеса у техничким и информатичким наставним предметима и васпитно-образовном процесу у школским условима, да се припреме за брже увођење у посао у току периода приправништва.

Посебни циљеви: Упознавање са докимолошким елементима наставе, примена и самостално креирање докимолошких процедура и техника. Оспособљавање за процену квалитета и примену рачунарских софтвера у настави технике и информатике. Оспособљавање за коришћење и развој асистивне технологије у раду са ученицима са хендикепом и тешкоћама. Самосталност и креативност у реализацији наставне техничког и информатичког подручја.

Очекивани исходи:

На крају стручне школске праксе 3 студент успешно припрема и изводи наставу; примењује одговарајуће наставне методе и наставна средства; припрема и примењује различите докимолошке процедуре; спреман је да унапређује наставу на основама савремених достигнућа науке, технике, технологије и производње; дидактички вешто користи достигнућа информационе технологије као наставна средства (не само као наставне садржаје) у обликовању и реализацији наставе техничког и информатичког подручја; организује наставу техничко-информатичког подручја прилагођену ученицима различитих нндивидуалних карактеристика.

Садржај предмета:

Основна методичка пракса:

Планирање и припремање наставе. Припрема и реализација часова (техничко и информатичко подручје). Припрема и реализација часова у инклузивном одељењу.

Методичка докимолошка пракса:

Припрема теста знања према наставном садржају, примена теста, обрада података, оцењивање резултата; евалуација различитих процедура проверавања и оцењивања у раду са ученицима различитих узраста. Индивидуализација процедура проверавања и оцењивања у инклузивном одељењу.

Методичка дидактичко-информатичка пракса:

Селекција и развој образовних софтвера и информационих ресурса применљивих у настави технике и информатике и њихова интеграција у интерактивну наставу; развој и реализација интерактивних часова подржаних е-технологијом у оквиру хибридних и online наставних процедура. Интеграција асистивне технологије у инклузивну наставу.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:  5

годишње:75

Методе извођења:

Практична настава, хоспитовање, одигравање, демонстрација и симулација школских ситуација. Систематско праћење и педагошко истраживање. Кооперативни облици учења. Менторски рад и консултације. Демонстрација и практична реализација часова у симулираним и реалним наставним условима.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).