Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Теоријске основе израде мастер рада СИР

Наставник:

 

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Уписан десети семестар ИАС ТИ

Циљ предмета

Оспособити студента да у склопу израде мастер рада примени научно-истраживачку методологију проучавања релевантних стручних, научних и практичних проблема у подручјима професионалног деловања.

Исходи предмета

Студент успешно препознаје релевантне истраживачке проблеме, дефинише предмет истраживања и систематски планира истраживачку процедуру; креира инструменте истраживања; приказује резултате истраживања, припрема извештаје и научне и стручне чланке, методолошки коректно их тумачи и планира имплементацију, припрема, приказује и дискутује пројекат завршног (дипломског) рада.

Садржај предмета

Методологија научних истраживања. Избор извора научно релевантних информација за израду мастер рада. Опште методе научног истраживања и посебне методе у појединим областима. Дефинисање проблема и предмета, варијабли, хипотеза и узорка истраживања. Планирање истраживања, израда нацрта и израда идејног пројекта мастер рада. Избор и припрема техника прикупљања података, инструмената, техника обраде података и примена статистичких процедура. Технике представљања резултата истраживања. Структурирање извештаја о истраживању, стручних и научних радова и развој академског стила писања.

Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблем мастер рада. Израда идејне скице и нацрта истраживања / пројекта мастер рада. Израда стручног чланка према Правилнику о изради завршног рада.

Број часова  активне наставе

Предавања:

0

Вежбе:

0

Други облици наставе:

0

Остали часови:

 

Студијски истраживачки рад:

20

Методе извођења наставе

Преглед литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са ментором и са другим наставницима по потреби, е-консултације, методе рада са текстом и методе анализе садржаја, методе експерименталног рада, јавне презентације на научним и стручним скуповима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано,

већ само описно: савладао / није савладао