Спецификација  мастер рада

 

Студијски програм: МАС ЕЛ

Предмет: Мастер рад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 15

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме Мастер рада. Развијање способности да резултате самосталног рада припреме у погодној форми, да их јавно презентују, као и да се оспособе да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме у оквиру одбране Завршног рада.

Очекивани исходи:

Проверава се оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати  резултате рада.

Општи садржаји:

Руководилац - ментор Мастер рада задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета. Студент у току 2. семестра у оквиру Студијског истраживачког рада на теоријским основама мастер рада изучава проблем, његову структуру, сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака  и инжињерском праксом у њиховом решавању.

Методе извођења:

Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер студијама на Факултету техничких наука у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране Мастер рада. У оквиру Мастер рада студент врши и сва потребна испитивања, мерења и друга истраживања у договору и уз помоћ ментора.

Оцена
Мастер рад и усмену одбрану комисија оцењује јединственом оценом.