Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм:

МАС ИМ

Назив предмета:

Стручна пракса

Наставник:

 

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

 

Циљ предмета

Сврха је обављања стручне праксе студената у предузећима је да кроз обављање послова на радним местима у реалном пословном систему овладају применом стечених знања.

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених знања у пракси.

Оспособљавање студената за самостални стручни рад у препознавању и решавању конкретних задатака у области инжењерског менаџмента, у реалним условима праксе и/или у истраживачким лабораторијама и центрима

     

Исход предмета

Оспособљеност за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Оспособљеност студената за структурално размишљање које води делотворној методологији рада и развоја индустријских предузећа.

Стицање искустава и овладавање вештинама у коришћењу, продубљивању и обогаћивању стечених теоријских и практичних знања ради препознавања и решавања конкретних питања и задатака који се појављују у реалним условима.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефинише се за сваког студента посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са резултатима професионалне оријентације кандидата. Елементи пројектног задатка; Дефинисање циља и задатка истраживања; Утврђивање и опис основног проблема кроз разраду кључних теза; Основни методи, технике и инструменти за реализацију пројекта стручне праксе – одабир метода примерених пројектном задатку и предвиђеном емпиријском истраживању; Основни елементи презентације резултата истраживања

Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера менаџмента у њиховим организационим структурама.

 

Практична настава

 

Литература:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Број часова  активне наставе

Предавања:

 

Вежбе:

 

Други облици наставе:

 

Остали часови:

3

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Практичан рад у предузећу или институцији, консултације, реализација конкретног пројектног задатка стручне праксе и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

70

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

30

колоквијум-и

 

 

 

семинар-и

 

 

 

 

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).