Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм: МАС М

Назив предмета: Стручна пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Вујичић Д. Момчило

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема

Циљ стручне школске праксе:

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених знања у пракси.

Очекивани исходи:

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.

Садржај предмета:

Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:

годишње:

Методе извођења:

Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).