Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Студијски истраживачки рад на теоријским основама израде мастер рада

Наставник:

Наставници – ментори за израду мастер рада

Статус предмета:

О, подручје изборно

Број ЕСПБ:

4

Услов:

Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљ СИР-а:

Оспособити студента да у склопу израде дипломског рада примени научно-истраживачку методологију проучавања релевантних стручних, научних и практичних проблема у подручјима професионалног деловања.

Исходи

Студент успешно препознаје релевантне истраживачке проблеме, дефинише предмет истраживања и систематски планира истраживачку процедуру; креира инструменте истраживања; приказује резултате истраживања, припрема извештаје и научне и стручне чланке, методолошки коректно их тумачи и планира имплементацију, припрема, приказује и дискутује пројекат завршног (дипломског) рада

Општи садржај

Методологија научних истраживања. Избор извора научно релевантних информација за израду дипломског рада. Опште методе научног истраживања и посебне методе у појединим областима. Дефинисање проблема и предмета, варијабли, хипотеза и узорка истраживања. Планирање истраживања, израда нацрта и израда идејног пројекта дипломског рада. Избор и припрема техника прикупљања података, инструмената, техника обраде података и примена статистичких процедура. Технике представљања резултата истраживања. Структурирање извештаја о истраживању, стручних и научних радова и развој академског стила писања.

Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблем дипломског рада. Израда идејне скице и нацрта истраживања / пројекта мастер.

Израда чланка (извода) из мастер рада.

Број часова  активне наставе

Предавања 0

Вежбе 0

ДОН 0

СИР: 15

Остали часови 0

Методе извођења наставе

Студијски истраживачки рад је састани део израде мастер рада.

Менторска настава. Преглед литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са ментором и са другим наставницима по потреби, е-консултације, методе рада са текстом и методе анализе садржаја, методе експерименталног рада, јавне презентације на научним и стручним скуповима. Израда чланка (извода из мастер рада).

Оцена 

Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано

већ само описно: савладао / није савладао

Напомена: