Спецификација дипломског рада

 

Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Модули Индустријска електроенергетика и Електроенергетски системи

Предмет: Дипломски рад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 15

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

Израдом Дипломског  рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих  је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме Дипломског рада.

Очекивани исходи:

Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати  резултате рада.

Општи садржаји:

Руководилац - ментор дипломског рада задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета, а који кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или експериманталним радом, успешно обрадити.

Методе извођења:

Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер студијама на Факултету техничких наука у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране Завршног рада

Оцена  (максимални број поена 100)

 


 

Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Модул Рачунарска техника

Предмет: Дипломски рад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 11

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

Израдом Дипломског  рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих  је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме Дипломског рада.

Очекивани исходи:

Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати  резултате рада.

Општи садржаји:

Руководилац - ментор дипломског рада задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета, а који кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или експериманталним радом, успешно обрадити.

Методе извођења:

Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер студијама на Факултету техничких наука у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране Завршног рада

Оцена  (максимални број поена 100)