Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – Модули Индустријска електроенергетика и Електроенергетски системи

Назив предмета: Стручна пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Момчило  Д. Вујичић

Број ЕСПБ: 2

Услов:

Циљ стручне праксе:

Стручна пракса треба да олакша студенту прелазак са академског школовања на професионални рад. Циљ стручне праксе је да се студент кроз практичан рад приближи својој практичној делатности. Студент тиме добија прилику да знања и способности које је добио проучавањем теорије, већином у одвојеним дисциплинама, примени у пракси. При том би требало да стекне увид у техничка, организацијска, економска и социјална дешавања и њихову узајамну повезаност у предузећима, односно институцијама.

Очекивани исходи:

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама

 

Садржај стручне праксе:

Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У договору са руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:  3

годишње:45

Методе извођења:

По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се пријављује руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које жели да обави стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе.

Стручна пракса траје најмање 45 сати.

Распоред се врши по договору руководиоца стручне праксе и ментора у институцији у којој се реализује стручна пракса.

Стручна пракса се може реализовати континуирано у току сваке седмице семестра у коме је предвиђена или у блоку, према уговору са институцијом , а у складу са планом реализације стручне праксе.

Студент пише дневник стручне праксе у коме описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

Руководилац стручне праксе прегледа и оверава дневник праксе студентима, односно врши проверу знања студента кроз одбрану семинарског рада или на други начин ако је то предвиђено студијским програмом.

 

 


 

Студијски програм: ОАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – Модул Рачунарско инжењерство

Назив предмета: Стручна пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Синиша С. Ранђић

Број ЕСПБ: 1

Услов:

Циљ стручне школске праксе:

Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом очекују се подстицаји за овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси.

Очекивани исходи:

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама

Садржај предмета:

Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У договору са руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом.

Број часова, ако је специфицирано               седмично:  3

годишње:45

Методе извођења:

По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се пријављује руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које жели да обави стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе.

Стручна пракса траје најмање 45 сати.

Распоред се врши по договору руководиоца стручне праксе и ментора у институцији у којој се реализује стручна пракса.

Стручна пракса се може реализовати континуирано у току сваке седмице семестра у коме је предвиђена или у блоку, према уговору са институцијом , а у складу са планом реализације стручне праксе.

Студент пише дневник стручне праксе у коме описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

Руководилац стручне праксе прегледа и оверава дневник праксе студентима, односно врши проверу знања студента кроз одбрану семинарског рада или на други начин ако је то предвиђено студијским програмом.