Спецификација дипломског / мастер рада

 

Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Дипломски рад ИМ

Наставник:

 

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

7

Услов:

Положени сви испити на основним академским студијама, завршене стручне праксе

Циљ предмета

Циљ израде и одбране дипломског рада је да студент покаже оспособљеност да самостално ефективно и ефикасно реши постављен конкретан сложенији проблем у оквиру подручја студијског програма Инжењерски менаџмент, односно да покаже поседује задовољавајућу способност примене теоријских знања и практичних вештина у будућој инжењерско менаџерској пракси.

Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада.     

Исход предмета

Израдом и одбраном дипломског рада студент који је завршио студије стекао је компетенције предвиђене студијским програмом. Свршени студент располаже са потребним академским теоријским и практичним знањима и вештинама из области, познаје у академској средини шире прихваћену методологију решавања сложенијих проблема и способан је да их самостално и креативно примени у решавању проблема који ће се појавити у пракси. Поседује способност да на одговарајући начин напише и да презентује резултате свог рада. Оспособљен је за даље усавршавање током рада у струци праћењем одговарајуће стручне литературе, да сарађује у тиму приликом решавања сложених проблема.

 

Садржај предмета

Дипломски рад представља самостални истраживачки рад студента. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом дипломског рада и референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. Студент у договору са ментором припрема дипломски рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о завршном испиту Факултета техничких наука и општим стандардима израде самосталног стручног (стручно-научног) рада. Рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми: Уводни део, Теоријски део, Организација истраживања, резултати и дискусија, Закључак, Литература, Прилози. Студент припрема и брани писмени дипломски рад јавно у договору са метрором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима.

 

Литература:

1.

Група аутора: Часописи са КОБСОН листе и други часописи

2.

Група аутора: Дипломски радови у којима је обрађивана слична проблематика

3.

 

4.

 

5.

 

Број часова  активне наставе

Предавања:

 

Вежбе:

 

Други облици наставе:

 

Остали часови:

 

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, документације и литературе из области референтне за тему, самостални рад на практичним аспектима проблема који решава у лабораторији и/или на терену; самостално писање дипломског рада, обликовање научно-стручног текста, припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Израда дипломског рада

60

усменa oдбрана дипломског рада

40