Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Стручна пракса2

Наставник:

 

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

3

Услов:

 

Циљ предмета

Оспособљавање студената за самостални стручни рад у препознавању и решавању конкретних задатака у области инжењерског менаџмента и организације, у реалним условима праксе и/или у истраживачким лабораторијама и центрима

 

Исход предмета

Стицање искустава и овладавање вештинама у коришћењу, продубљивању и обогаћивању стечених теоријских и практичних знања ради препознавања и решавања конкретних питања и задатака који се појављују у реалном систему.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Елементи пројектног задатка; Дефинисање циља и задатка истраживања; Утврђивање и опис основног проблема кроз разраду кључних теза; Основни методи, технике и инструменти за реализацију пројекта стручне праксе – одабир метода примерених пројектном задатку и предвиђеном емпиријском истраживању; Основни елементи презентације резултата истраживања – принципи успешне презентације и разни облици и карактеристике појединих облика, на пример садржај писаног документа, усмена, електронска презентација; Дефинисање конкретног пројектног задатка стручне праксе за сваког студента – циљеви и задаци, обавезе студента и обавезе организације, начин рада, облик и садржај завршног извештаја, и др.

 

Практична настава

 

Литература:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Број часова  активне наставе

Предавања:

 

Вежбе:

 

Други облици наставе:

 

Остали часови:

3

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Практичан рад у предузећу или институцији, консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе.

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испт

 

колоквијум-и

 

 

 

семинар-и

 

 

 

 

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).