Спецификација дипломског рада

 

Студијски програм: ОАС ИТ

Предмет: Дипломски рад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

- оспособљеност кандидата ОАС да самостално ефективно и ефикасно реши постављен конкретан сложенији проблем у оквиру модуларног подручја СП ИТ,

- задовољавајућа способност примене теоријских знања и практичних вештина у будућој професионалној пракси ИТ,

- стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада...

 

Очекивани исходи:

Свршени студент на нивоу ОАС:

- располаже са потребним академским теоријским и практичним знањима и вештинама из области ИТ,

- познаје у академској средини шире прихваћену методологију решавања сложенијих проблема,

- способан је да их самостално и креативно примени у решавању проблема који ће се појавити у пракси,

- поседује способност да на одговарајући начин напише и да презентује резултате свог рада,

- оспособљен је за даље усавршавање током рада у струци праћењем одговарајуће стручне литературе, да сарађује у тиму приликом решавања сложених проблема.

Општи садржај:

Садржај се дефинише појединачно у складу са темом дипломског рада и референтним статусом и методологијом области ИТ у оквиру које се реализује.

Студент у договору са ментором припрема дипломски рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о завршном/дипломском испиту Факултета техничких наука и општим стандардима израде самосталног стручног (стручно-научног) рада.

Садржајно, рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми:

  1. Уводни део (укључујући: предмет, циљ и подручје примене),
  2. Теоријско методолошки део,
  3. Организација истраживања,
  4. Резултати и дискусија,
  5. Закључна разматрања,
  6. Прилози и

Литература.

Студент припрема и брани писани дипломски рад јавно у договору са метрором и у складу са прописаним правилима и поступцима.

 

Методе извођења:

Консултације и On-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, документације и литературе из области ИТ референтне за тему, самостални рад на практичним аспектима проблема који решава у лабораторији и/или у реалним условима праксе; самостално писање дипломског рада, обликовање научно-стручног текста, припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.

Оцена  (максимални број поена 100)