Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм: ОАС ИТ

Назив предмета: ИТ пројекат - стручна пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Живадин М. Мицић, Данијела Милошевић, Владимир Младеновић

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ стручне школске праксе:

Стицање непосредних сазнања и искустава на нивоу ОАС, о функционисању ИТ у организацијама предузећа и институција, као и о могућностима примене стечених знања из ИТ у пракси.

 

Очекивани исходи:

Оспособљавање студената на нивоу ОАС за примену стечених стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Упознавање студената са функционисањем ИТ у изабраном предузећу/ институцији, са начином Е-пословања, Е-управљања и местом и улогом инжењера ИТ у организационим структурама и на систематизованим радним местима за ИТ подршку пословању, укључујући специфичности и исходе кроз 12 функција/аспеката/подобласти/елемената ИТ.

Садржај предмета:

Функције/аспекати/подобласти/елементи примене ИТ на локацији/локацијама реализације ИТ пројекта - стручне праксе ОАС:

1)       опште разумевање примењених подручја ИТ у организацији рада: од терминологије, преко организације података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;

2)       организација рачунарског система, мултимедји, заштита (израда база података и система приступа подацима);

3)       примена савремених метода и алата у ИТ (професионално програмирање и израда корисничке програмске подршке);

4)       истраживања и решавања развојних проблема применом ИТ (софтверски инжењеринг и информациони систем);

5)       примена савремених Веб технологија, Интернет програмирања и интеграције глобалних комуникација и система;

6)       подручја рачунарских мрежа за професионално деловање у пословном окру­жењу;

7)       праћење и примена иновација ИТ (ИТ у иновирању знања...);

8)       планирање и управљање процесима од макро до микро нивоа;

9)       управљање ресурсима ИТ;

10)       интеграције и примене сазнања различитих дисциплина подршком ИТ;

11)       образовање у областима ИТ за одржавање система/апликација у ИТ;

12)       практичне примене ИТ у индустрији и очекивани резултати.

 

Број часова, ако је специфицирано               седмично:

годишње:

Методе извођења:

Практичан рад у предузећу/установи/организацији, студија случаја, писање дневника стручне праксе у коме студент ОАС описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе, завршни извештај и усменa презентација изабраног аспекта анализе ИТ у предузећу/организацији са 12 аспеката.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).