Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм: ОАС ИТ

Назив предмета: Стручна школска пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Живадин М. Мицић, Данијела Милошевић, Владимир Младеновић

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ стручне школске праксе:

Општи циљеви: да студенти ОАС науче да препознају информатичко-васпитно-образовне-наставне процесе у школи и наставне процедуре, усвоје основна знања и вештине које су потребне за обављање радних задатака у наставном процесу предмета из подручја ИТ.

Посебни циљеви:

(а) упознавање са организацијом рада у школи подржаном ИТ, са структуром и улогама наставника, са педагошко-методичком комуникацијом, припремањем наставног процеса;

(б) развој информатичке културе студената и вештина обликовања практичних активности и вежби у настави подршком ИТ.

Очекивани исходи:

На крају стручне школске праксе, студент ОАС је свестан значаја и улоге ИТ у наставничкој професији; успешно организује вежбе и припрема наставу; прати и дијагностикује социјалну интеракцију, интеракцију човек-рачунар и комуникацију у разреду.

 

Садржај предмета:

Информатичка наставна пракса – хоспитовање и рад у школском информатичком кабинету:

упознавање са структуром вежби у предметима информатичког подручја и материјално-техничко припремање радног ИТ-окружења и припремање и реализовање посебних активности и информатичких вежби ученика.

Педагошко-дидактичко-методичка пракса – хоспитовање у школи:

*** упознавање са структуром вежби у предметима из подручја ИТ, као и предмета подржаних ИТ, методичко-дидактичко и материјално-техничко припремање радног окружења и техничке документације и реализовање посебних активности и вежби ученика;

*** упознавање са организационом структуром одређене школе (макро, мезо, микро на нивоу активности); преглед и анализа школске документације и анализа наставних програма предмета; праћење рада стручних актива у школи (временски аспект у току наставне седмице); систематско праћење наставне и ненаставне комуникације (на часовима и електронски); праћење организације часова, методичко-дидактичка анализа елемената часа, припрема и помоћ у реализацији часова.

 

Број часова, ако је специфицирано               седмично:

годишње:

Методе извођења:

Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе:

*** практична настава, рад у рачунарској учионици (информатичком кабинету), хоспитовање, демонстрација и симулација школских ситуација, систематско праћење и педагошко истраживање, кооперативни облици ИТ у образовању,

*** менторски рад и консултације, методе графичких радова,

*** практичан рад у рачунарској учионици.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).