Спецификација дипломског / мастер рада

 

Студијски програм: ОАС ПМ

Предмет: Дипломски рад

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе

Циљеви:

Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада. Израдом дипломског рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране дипломског рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме и у погодној форми јавно презентују, као и одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.

Очекивани исходи:

Оспособљавање студената за систематски приступ  у решавању задатих проблема, спровођење анализа, примену стечених и прихватању знања из других подручја у циљу налажења решења задатог проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из подручја задате теме, студенти стичу знања о комплексности и сложености проблема из дате области. Израдом дипломског рада студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема  из дате области. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате самосталног или колективног рада.

Општи садржаји:

Формира се појединачно у складу са потребама и ужом облашћу која је обухваћена задатом темом дипломског рада. Студент у договору са ментором сачињава дипломски рад у писменој форми у складу са предвиђеним правилима Факултета техничких наука. Студент припрема и брани специјалистички струковни рад јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима.

Методе извођења:

Током израде дипломског рада, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве ужом облашћу која је тема дипломског рада. Студент сачињава дипломски рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља студентској служби. Одбрана специјалистичког струковног рада је јавна, а студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе.

Оцена  (максимални број поена 100)