Спецификација стручне праксе

 

Студијски програм: ОАС ПМ

Назив предмета: Стручна пракса

Наставници задужени за организацију стручне праксе: Проф. др Алемпије Вељовић

Број ЕСПБ: 3

Услов:

Циљ стручне школске праксе:

Основни циљ стручне праксе је да студент стекне вештине кроз обављање послова на радним местима у реалном пословном систему и да се професионалном праксом  оспособи за примену стечених знања самостално и тимски и припреми за предузетнички менаџмент  пословним функцијама у малом или средњем предузећу.

Очекивани исходи:

 • Оспособљеност за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног малог или средњег предузећа
 • Овладавање студента управљањем  пословним функцијама у малом или средњем предузећу самостално и тимски
 • Упознавања и овладавања начином аргументованог представљања пословног проблема или предлога кроз пословни план или меанџерски меморандум

Садржај предмета:

Упознавање студената са делатностима изабраног малог или средњег предузећа или институције према следежем садржају:

 • Основни подаци о предузећу: Лична карта предузећа:  назив, власништво, права форма, историја,  квалитет, стандарди и правилници
 • Делатност:  Главни производи / услуге, производни процес, технологија, старост, посебно ИКТ технологије, информациони систем МСП
 • Обим и структура производње за последње три године;  Продаја, приходи, количински, вредносно за последње три године, профитне маргине, домаће и инострано тржиште, Најважнији купци, учешће на локалним тендерима
 • Функције: маркетинг, промоција, истраживање тржишта, развој, организација, буџет
 • Конкуренти предузећа: свот анализа и бенчмаркинг
 • Главни добављачи предузећа, количине и вредности набавки у пословном процесу,
 • Финансијски подаци и биланси, трошкови, амортизаицја, рацији пословања, коришћење кредита, факторинга, калкулације производа, 
 • Анализа ресурса у предузећу: људски ресурси, структура, функције, доб, образовање, програми и потребе образовања, политика запошљавања,Колики број радника је запослено у руководству и каква је њихова образовна структура ?
 • Организација пословања, функције малог и средњег предузећа, оцена савремености и потребе унапређења
 • Локална и регионална сарадња предузећа

Избор једног аспекта пословне политике малог или средњег преудзећа у коме студент има стручну праксу за презентацију: SWОТ анализе циљева, визије и стратегије предузећа у  договору са наставником и послодавцем  и  професионалном оријентацијом студента

Број часова, ако је специфицирано               седмично:

годишње:

Методе извођења:

Студија случаја, практичан рад у предузећу или установи писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе, yавршни извештај и усменa презентација изабраног аспекта анализе пословне политике предузећа.

Оцена  вештина и знања развијених на стручној пракси:

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), задовољавајуће реализовао задатке (51-70).