Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Дигитална електроника

Наставник:

Петровић Б. Предраг

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

положен предмет Линеарна електроника

Циљ предмета

Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама технологије интегрисаних кола на којој је базиран развој савремених дигиталних кола, основним принципима обраде у таквим колима, ограничењима и ризицима који се јављају током њихове примене у пракси. Поред теоријског знања из ове области, студент кроз изабране пројектне задатке треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера рачунарске технике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду како дигиталних, тако и аналогних сигнала, спрезања таквих дигиталних система управљања са постојећим индустријским окружењем.

Исход предмета

•           Разумевање принципа рада основних структура комбинационих и секвенцијалних дигиталних кола

•           Овладавањем техникама за анализу и синтезу кола дигиталне лектронике

•           Оспособљавање за пројектовање нових и експлатцију постојећих система

•           Усвајање и примена принципа за аналогно/дигиталну и дигитално/аналогну конверзију сигнала

Садржај предмета

Теоријска настава

Бројни системи, типови сигнала, основна кола за уобличавање сигнала; Компараторска кола; Бистабилна кола; Комбинациона кола; Секвенцијалне мреже; Програмабилна логичка кола; Меморијска кола; Аритметичка кола; Д/А конвертори; А/Д конвертори; Савремена дигитална кола базирана на примени принципа квантне физике

Практична настава

Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.

Литература:

1.

Д. Живковић, М. Ппоповић, ИМПУЛСНА И ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА, НАУКА, Београд 1997.

2.

С. Тешић, Д. Васиљевић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ДИГИТАЛНЕ ЛЕКТРОНИКЕ, Научна књига, Београд, 1988.

3.

И. Поповић, ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА-збирка задатака, Академска мисао, Београд, 2006.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u , видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и приручницима. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши путем тестова у току семестра и презентације и одбране семинарског рада и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

40

практична настава

5

усмени испит

30

колоквијум-и

10

..........

     

семинар-и

10