Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Дигитална обрада сигнала

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Сигнали и системи

Циљ предмета

Стицање теоретских знања и вештина решавања практичних примера и програмирања у MATLAB-у у областима дискретизације сигнала, спектралне анализе сигнала, Брзе Фуријеове трансформације, пројектовања дигиталних филтара са бесконачним и коначним импулсним одзивом

Исход предмета

Студенти су оспособљени да разумеју, анализирају и пројектују алгоритме за дигиталну обраду сигнала, да изаберу адекватну структуру кола како би задовољили спецификације типичних система за дигиталну обраду сигнала, да софтверски имплементирају алгоритме за дигиталну обраду сигнала

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Дискретизација континуалног сигнала. Спектар дискретизованог сигнала и ефекат преклапања спектралних компоненти. Теорема одмеравања и реконструкција аналогног сигнала.

2. Дискретна Фуријеова трансформација (DFT). Основи спектралне анализе сигнала.

3. Брза Фуријеова трансформација (FFT).

4. Пројектовање дигиталних филтара. Континуално – дигиталне трансформације

5. Пројектовање филтара са бесконачним импулсним одзивом (IIR): пројектовање аналогних филтара, пресликавања аналогних филтара у дискретни домен.

6. Пројектовање филтара са коначним импулсним одзивом (FIR): метод прозорских функција, пројектовање засновано на фреквенцијском одмеравања.

7. Структуре за реализацију дискретних система са коначним и бесконачним импулсним одзивом.

8. Утицај коначне дужине дигиталне речи на карактеристике система: квантовање коефицијената, квантовање производа, нелинеарни ефекти.

 

Практична настава

Реализација рачунских примера на часовима вежби; израда примера  у MATLAB-у на часовима лабораторијских вежби; израда домаћих задатака у MATLAB-у.

Литература:

1.

Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB примерима, II допуњено издање, Технички факултет у Чачку, Чачак, 2009   

2.

М. Поповић: "Дигитална обрада сигнала", Академска мисао, Београд, 2003.

3.

Љ. Милић, З. Добросављевић, "Увод у дигиталну обраду сигнала", Електротехнички факултет, Београд, 2004

4.

A. Oppenheim, R. Schafer, "Discrete-Time Signal Processing", Prentice Hall, 1999

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања за целу студијску групу,  реализација примера на часовима вежби на табли и на рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и