Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Дигитални системи управљања

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Сигнали и системи, Аутоматско управљање

Циљ предмета

Студенти треба да стекну потребна знања из теорије дигиталних  система аутоматског управљања ради решавања конкретних примера дигиталног управљања  из праксе, дијагностике стања и одржавања конкретних управљачких механизама.

Исход предмета

Овладавање теоријским знањима о процесима одмеравања, алгебри функција преноса дигиталних система, моделовању дигиталних система помоћу диференцних једначина и у простору стања, поступцима синтезе конвенционалних дигиталних регулатора и компензатора.

Стицање способности за пројектовање и подешавање параметара конкретних дигиталних система управљања.

Стицање вештина за употребу  MATLAB-а у синтези и анализи дигиталних система управљања

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Основна структура дигиталног система управљања. Компоненте система. Процеси одмеравања и задршке. Особине комплексног лика и фреквенцијског спектра дигиталног сигнала. Кола задршке. Z -трансформација и модификована з-трансформација. Функција дискретног преноса. Дигитални системи управљања сложенијих структура: са више кола повратне спреге, са транспортним кашњењима и процесима одмеравања различитих брзина. Диференцна једначина система. Кретање система у дискретном простору стања.Решење диференцне једначине. Нумеричке методе интеграције.Особине контролабилности и опсервабилности.Технике анализе стабилности: алгебарски и графоаналитички критеријуми. Пројектовање дигиталних регулатора. Специфуикација квалитета понашања система: астатизми, тачност рада у стационарном стању и квалитет прелазног процеса. Избор периоде одмеравања. Компензација система: каскадна, паралелна, преносна и компензација у односу на мерљиви спољни поремећај. Пројектовање диференцијалног и интегралног компензатора методом геометријског места корена. Пројектовање конвенционалних позиционих и инкременталних P, PI и PID дигиталних регулатора. Подешавање параметара регулатора.

Практична настава

Теоретска предавања, реализација примера на часовима вежби (MATLAB , CONTROL SYSTEM TOOLBOX и SIMULINK, LabVIEW) и израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у

Литература:

1.

М. Р. Стојић, "Дигитални ситеми управљања", Академска мисао, Београд, 2004.

2.

Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, "Дигитални сигнали и системи: преглед теорије и решени задаци", Академска мисао, Београд, 2004.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања,  реализација примера на часовима вежби на табли и на рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и

15