Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Дистрибутивне и индустријске мреже

Наставник:

Ранковић М. Александар

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте планирања (компоненте и конфигурације) и експлоатације ових типова мрежа. Поред тога, циљ је и стицање знања из области градње дистрибутивних и индустријских мрежа, уз задовољење захтева које постављају потрошачи и власници мрежа у погледу квалитета електричне енергије, као и регулаторне агенције. Дистрибутивне и индустријске мреже се јако разликују у зависности од типа и карактеристика потрошње, тако да је други циљ предмета генерализација методолошких поступака за њихову анализу, експлоатацију, одржавање и управљање.

Исход предмета

На крају курса студенти су у могућности да:

• Сагледају основне карактеристике и функције елемената (опреме) у дистрибутивним и индустријским мрежама.

• Изврше основне аналитичке прорачуне мрежа (токове снага, напоне, губитке и фактор снаге).

• Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.

• Користе поједине програмске пакете за планирање и диспечерско управљање у мрежама.

• Закључе о квалитету испоручене електричне енергије на бази извршених мерења.

• Познају методе заштите од опасних напона (корака и додира).

Садржај предмета

Теоријска настава

Карактеристике потрошње електричне енергије. Упрошћене и детаљне методе прорачуна (модели елемената, токови снага, напонска стања и губици). Регулација напона. Компензација реактивне снаге. Средства за компензацију која се користе у дистрибутивним и индустријским мрежама. Teрмички аспекти оптерећивања елемената мреже. Принципска решења мрежа различитих напонских нивоа (градске, приградске и сеоске мреже). Реконфигурација и рестаурација погона после кварадистрибутивних мрежа. Квалитет електричне енергије. Начини уземљења звездишта. Обновљиви извори електричне енергије.

Практична настава

Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

Рајаковић, Д. Тасић и Г. Савановић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет Београд и Академска мисао, Београд, 2004

2.

Н. Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.

3.

Д. Поповић, Д. Бекут и В. Тресканица, Специјализовани ДМС алгоритми, ДМС група, Нови Сад, 2004.

4.

М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић и В. Шиљкут, Зборник решених проблема из дистрибуције и продаје електричне енергије, Академски клуб, Београд, 2006.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5+5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

20+20

..........

     

семинар-и