Студијски програм:

ИАС_ТИ, МАС_ИТ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Докимологија

Наставник:

Драгана Р. Бјекић (1), Милица М. Стојковић (1)

Статус предмета:

Изборни заједнички: И, И. И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Психологија, Педагогија

Циљ предмета: Упознавање са системом докимолошких знања, оспособљавање за планирање процеса проверавања и оцењивања, развој техника и инструмената проверавања и оцењивања, оспособљавање за спровођење системских и ситуационих докимолошких истраживања.

Исходи предмета : Студент функционално објашњава и примењује докимолошка сазнања у припреми наставе; развија модел континуираног оцењивања; креира критеријуме на основу таксономија; креира тестове знања и примењује их у праћењу, контролисању, мерењу и усмеравању напредовања ученика; вешто врши самооцењивање и самоанализу резултата

Садржај предмета

Теоријска настава: Докимологија – предмет и задаци; развој, место у систему научних знања. Основни докимолошки појмови: проверавање, оцењивање, оцена, вредновање, евалуација. Докимолошка истражи-вања.  Оцењивање и евалуација. Формативна, сумативна и дијагностичка евалуација. Евалуација ефеката и евалуација процеса. Евалуација остварености исхода процеса учења и наставног процеса. Инструктивна и контролна фукција оцењивања. Оцењивање. Оцењивање и учење. Циљеви и функције оцењивања. Структура оцењивања. Садржаји оцењивања одређени исходима. Принципи оцењивања. Континуирано оцењивање. Врсте оцењивања и оцена. Карактеристике оцене. Дијагностичка и прогностичка вредност оцена. Критеријуми и стандарди оцењивања. Таксономије циљева и исхода учења и оцењивање. Планирање поступака оцењивања у индивидуалном образовном плану.

Методе и поступци, технике и инструменти проверавања и оцењивања. Усмено и писмено испитивање. Тестови знања (ТЗ) и низови задатака објективног типа (НЗОТ) у систему образовања. Метријске карактеристике. Врсте тестовских задатака по облик; врсте ТЗ према намени. НЗОТ:Низови задатака објективног типам (. Стандардизовани и нестандардизовани тестова знања. Припрема тестова знања и низова задатака објективног типа: Припремна, конструкциона и завршна фаза припреме. Е-тестови, рачунарски адаптивни тестови. Припрема ученика за тестирање. Друге форме проверавања и оцењивања: Контролни задаци. Писмени задаци. Есеји. Практични радови. Алтернативне форме проверавања и оцењивања. Оцењивање на основу портфолија: развијање портфолио програма.

Практична настава: Компаративна анализа резултата докимолошких истраживања и израда препорука за наставнике. Планирање формативне и сумативне евалуације. Планирање процедура оцењивања на основу циљева и исхода процеса учења. Дефинисање критеријума оцењивања. Израда тестова знања и низова задатака објективног типа, израда e-тестова. Спровођење докимолошког истраживања. Обликовање сопственог портфолија у оквиру предмета докимологија.

Литература:

1.

Бјекић, Д. и Папић, Ж. М. (2013). Докимолошки оквири наставе: оцењивање и тестирање знања, Ч:ФТН.

2.

Бјекић, Д., и Папић, Ж. (2005). Приручник 2: Оцењивање – приручник за оцењивање у средњем стручном образовању, Београд: МПС - Центар за ССО,  http://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf   

3.

Гојков, Г. (2009). Докимологија (четврто издање), Вршац, ВШССОВ, доступно на http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/Dokimologija.pdf

4

Изли, Ш. Д. и Мичел, К. (2004). Оцењивање на основу портфолија, Београд: Креативни центар.

5.

Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј. и Гламочак. С. (2007). Примена тестова знања у основној и средњој школи, Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

6

Suskie, L. A. (2009). Assessing student learning: a common sense guide, Bolton, Mass: Joseye-Bass.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе:

ДОН: 2 (30)

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (н. методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, истраживање); активирани облици учења: вербално смисаоно рец. учење, кооперативно, практично и учење путем открића; традиционална настава подржана е-курсом доступни у оквиру Мудл система ИТ лабораторије на http://91.187.132.13/moodle/course/view.php?id=371

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава, вежбе

10

усмени испит

30

колоквијум-и

30

 

 

семинар-и

20