Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Ефективност техничких система

Наставник:

Папић Р. Љубиша

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Предмет Ефективност техничких система се изучава у циљу добијања основних знања о ефективности као сложеном показатељу ваљаности система у условима изражених захтева у погледу квалитета и супротстављености динамичких промена околине и статичке структуре система.

Исход предмета

Кандидат се упознаје са методама за повишење ефективности и продуктивности кроз поуздано, и са минмалним застојима, вршење функције циља техничких система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Технички системим као објекти проучавања. Шта је ефективност? Зашто ефективност? Прилази проучавању ефективности техничких система. Поузданост техничких система. Одржавање техничких система. Анализа отказа техничких система. Пројектовање за ефективност. Логистичка подршка. Конкурентно инжењерство. Продуктивност техничких система. Управљање пројектима. Реинжењеринг.

Практична настава

Пројектни задатак, као облик практичне наставе, обухвата следеће области: анализу поузданости и анализу погодности одржавања техничких система.

Литература:

1.

Papić L., Milovanović Z. N.: Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema, Monografija 3, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 503 str.

2.

Papic L., Sarenac M.: Systems Reliability Management in Mechatronics, Monografija 4, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2008, 238 str.

3.

Pantelic M., Papic L., Aronov J.: Ienjerstvo održavanja i sigurnosti bagerskih jedinica, Monografija 5, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 289 str.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз коришћење .ppt презентације, израда практичних примера (задатака), израда и консултације за израду и преглед пројектног задатка.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

35

практична настава

5

усмени испит

35

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20