Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Екологија

Наставник:

Јордовић А. Бранка

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознати студенте са основним изворима загађивања животне средине и неопходним мерама које се користе за њену заштиту.

Исход предмета

Овладавање основним знањима о значају и изворима загађења животне средине као и мерама и стандардима за њену заштиту.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам екологије. Савремене теорије и прописи о заштити животне средине. Биосфера и екосистем. Ваздух и аерозагађења. Озонски омотач, Ефекат „стаклене баште“, Смог. Последице утицаја загађеног ваздуха на здравље људи, животиња и биљака. Еколошки значај воде. Заштита воде од загађивања. Отпадне воде и њихово пречишћавање. Еколошки аспект земљишта. Храна и њено загађење. Пестициди, радиоактивне материје. Вештачка ђубрива. Отпадне материје. Бојни отрови. Бука. Урбана екологија.

Практична настава

Вежбе се одвијају на терену (посета јавним објектима и предузећима) уз део аудиторних вежби. Семинарски рад подразумева обраду и предлог решења конкретног еколошког проблема.

Литература:

1.

М. Пантелић, Б. Јордовић, Г. Браун, Д. Брковић. Екологија и заштита животне средине, Технички факултет Чачак, 2007.

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

7

писмени испит

33

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и

20