Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Економија предузетништва

Наставник:

Живковић С. Слободан

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Пружити студентима увид у  природу и карактер предузетништва и  указати на његов значај за савремене  организације и савремене услове пословања; омогућити студентима да стекну фундаментална теоријска  и практична знања и вештине  из области предузетништва; теоријски  и практично оспособити студенте за њихово будуће, успешно укључивање у пословну праксу и ефикасно решавање оних проблема, из домена предузетништва, које савремена пракса са собом носи; постављање својеврсне теоријске основе из области предузетништва, релевантне за успешније праћење и савладавање  извесног броја наствних дисциплина на вишим годинама студија. Системским и објективним истраживачким радом студенти ће отклонити заблуде и допунити системско знање  o облицима дизајнирања и моделирања организација високих перформанси.

Исход предмета

Oвладавање фундаменталним теоријским и практичним знањима из  предузетништва; разумевање природе и значаја предузетништва; познавање кључних теоријских праваца у области предузетништв, као и специфичних околности у којима они настају; познавање темељних концепата и принципа предузетништва, са сврхом објективног сагледавања могућности њихове практичне примене; познавање садржаја основних функција и улога предузетника, као и вештина неопходних за њихово успешно обављање; разумевање основних квалитета којима треба да располажу савремени предузетници, као и познавање начина стицања тих квалитета; способност идентификовања кључних изазова са којима се суочавају савремене организације и њихови предузетници у условима глобализације пословања, Развој компетенција, знања, вешиина  и способности студенат из области управљања организационим системима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Аналитички оквир истраживанња организације и организовања као еволуцијског и цивилизацијског феномена; Природа и карактерр предузетништва. Развој теорије о предузетништву, Планирање и стратегије предузетничког подухвата. Истраживање организационог понашања као науке са становишта етике, моралне одговорности, врлина и моралнг расуђивања - личност, социјална перцепција, вредносни систем, посвећеност; Анализа детерминанти националне и организационне култура и дефинисасње компатибилног стила лидерства; Анализа модела одлучивања – управљање конфликтима у организацији и дефионисање стратегија за њихово отклањање; Формулисање ефикасних комуникационих и контролних система - како усмерити следбенике и пронаћи путеве ка координираним активностима: Детерминисање контигентних - ситуационих модела вођења организационих промена, стварање нових организација; Дефинисање бисзнис плана, Дизајнирање оптималне организационе структуре

Практична настава

Примењена истраживања у конкретним организацијама уз коришћење студија случаја, и  других истраживачких метода. Студенти ће активно учествовати кроз симулације и презентације. Проучавање и сучељавање успешних случајева  моделирања  савремених организационох система

Литература:

1.

Petković M., Janićijević N., Bogićević B., (2002) Organizacija, Ekonomski fakultet, Beograd

2.

Živković S., (2008.), Strategijski menadžment – upravljanje transformacionim promenama, Univerzitet BK, FTB Janićije i Danica Karić, Beograd

3.

Авлијаш Р., (2010) Предузетништво, Универзитет Сингидунум,

4.

Ivancevich J., Konopaske, R., Matteson, M. (2010), Organizational Behavior and Management, Boston, McGraw Hill, Irwin

5.

Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E.  (2009), Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Thomson, South-Western,

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Методолошки приступ извођења наставе подразумева презентацију најважнијих поставки из области економије предузетништва, уз подршку савремених учила и активно учешће студената (анализа студија из праксе, дискусије, консултације, индивидуални и групни рад, симулације и друго.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и