Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Експлоатација ЕЕС-а

Наставник:

Ранковић М. Александар (2), Сарић Т. Андрија (1)

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте експлоатације електроенергетских система (ЕЕС-а), односно проблеме и алгоритме којима се они оптимизирају. Поред тога, циљ је и оспособљавање студената за решавање појединих практичних проблема, вођење ЕЕС-а кроз диспечерско управљање и доношење одлука о оптимизацији погона. Пошто је већина проблема у експлоатацији ЕЕС-а математички врло сложена, један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских пакета за управљање ЕЕС-има (EMS – Energy Management System).

Исход предмета

На крају курса студенти су у могућности да:

Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: производне јединице (хидро и термо електране), преносна мрежа (водови и трансформатори) и потрошачка подручја.

Изврше формулацију и решавање основних аналитичких функција експлоатације ЕЕС-а.

Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.

Користе поједине програмске пакете за диспечерско управљање у реалним производно-преносним мрежама.

Донесу одговарајуће закључке на бази добијених резултата, у циљу оптимизације експлоатације ЕЕС-а.

Садржај предмета

Теоријска настава

Енергетско-експлоатационе карактеристике електроенергетског система (потрошачи, хидро и термоелектране, водови и трансформатори). Аналитичке функције везане за период припреме погона. Сигурност ЕЕС-а. Статичка естимација стања. Економски аспекти експлоатације ЕЕС (оптимална расподела оптерећења у чисто термо и мешовитим хидро-термо системима). Тржиште електричне енергије и експлоатација ЕЕС-а. Основни проблеми експлоатације дерегулисаних ЕЕС-а. Услуге преноса на слободном тржишту електричне енергије. Показатељи и норме квалитета испоруке електричне енергије. Тарифни системи.

Практична настава

Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић и П. Ч. Стефанов, Експлоатација електро-енергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.

2.

М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, Збирка решених задатака из експлоатација електро-енергетских система, Друго допуњено и проширено издање, Технички факултет, Чачак, 2006.

3.

Д. Поповић, Д. Бекут и В. Тресканица, Специјализовани ДМС алгоритми, ДМС група, Нови Сад, 2004.

4.

Г. Швенда, Основи електроенергетике – математички модели и прорачуни, Факултет техничких наука и Stylos, Нови Сад, 2008.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5+5

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

20+20

..........

     

семинар-и