Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електране и обновљиви извори енергије

Наставник:

Мијаиловић Р. Владица

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са принципима рада и карактеристикама појединих типова електрана, условима и начинима њиховог прикључивања на ЕЕС.

Исход предмета

Познавање могућих начина добијања електричне енергије из конвенционалних и дистрибуираних извора. Познавање савремених типова електрана и принципа њиховог функционисања.

Познавање израде плана укључивања електрана на мрежу за дату структуру ЕЕС-а и дати дијаграм оптерећења.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основно о изворима енергије. Конвенционалне хидроелектране (ХЕ). Врсте хидрауличких турбина. Реверзибилне ХЕ. Прорачун параметара ХЕ. Једнополне шеме ХЕ. Технолошка шема ХЕ. Мале ХЕ. Опис мале ХЕ.  Губици у цевоводу. Методе мерења протока. Турбине у малим ХЕ. Регулација брзине. Регулација напона и синхронизација. Термоелектране. Технолошка шема ТЕ. Парне турбине. Типови топлотних шема ТЕ. Сопствена потрошња ТЕ. Степен искоришћења ТЕ. Карактеристични радни режими ТЕ. ТЕ са гасним турбинама. Употреба соларне енергије. Соларни колектори, панели и термички системи. Фотонапонски системи. Прикључење на мрежу. Ветроелектране. Опис ветроелектране. Електрични аспекти експлоатације. Геотермална енергија. Примена геотермалне енергије. Когенерациона постројења. Примери примене. Коришћење биомасе за производњу електричне енергије. Системи за акумулирање енергије. Примери примене.

Практична настава

Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака.

Литература:

1.

М.Ђурић, А.Чукарић, Ж.Ђуришић, “Електране“, ЕТФ, Београд, 2008.

2.

М.Ћаловић, А.Сарић, П.Стефанов, “Експлоатација ЕЕС-а- збирка решених задатака“ ТФ Чачак, 2005.

3.

Владица Мијаиловић, „Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти“, Академска мисао, Београд, 2011.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања,  решавања едукативних и практичних примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог испита.     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

     

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и