Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Електрична мерења 1

Наставник:

Миловановић М. Аленка

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основима метрологије, мерним средствима и мерним методама. Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби.

Исход предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о мерним средствима,  мерним  методама и обради резултата мерења  неопходних за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења. Стицање искуства у лабораторијском  раду.

Садржај предмета

Теоријска настава

Метрологија. Међународни систем мерних јединица. Грешке при мерењу. Мерни прибор. Мерни инструменти: аналогни и дигитални мерни инструменти. Осцилоскоп. Мерни мостови. Мерни компензатори. Методе мерења параметара електричних кола: отпорности, индуктивности, узајамне индуктивности и капацитивности. Мерење фреквенције и временских интервала. Мерење снаге у колима једносмерне и наизменичне струје.

Практична настава

Лабораторијске вежбе: Мерење параметара електричних кола: отпорности, индуктивности и капацитивности; Овера инструмената; Мерење снаге;  Мерења на катодном осцилоскопу; Мерење максималне, средње и ефективне вредности сигнала; Примена виртуелних инструмената.

Литература:

1.

П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", Чачак 1997.

2.

Љ. Р. Голубовић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005.

3.

М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић, "ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА", ТФ Чачак, 2008.

4.

М. Ђекић, А. Миловановић, "Електрична мерења - Лабораторијске вежбе", ТФ Чачак, 2000.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе по моделу интерактивне наставе. Лабораторијске вежбе и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

45

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и