Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електрична мерења 2

Наставник:

Миловановић М. Аленка

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

4

Услов:

Положен испит из Електричних мерења 1

Циљ предмета

Упознавање студената са мерењима у области електроенергетике. Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби.

Исход предмета

Стицање основних теоријских и практичних знања о мерењима у области електроенергетике.

Оспособљеност студената за самостално мерење: снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје, мерење магнетских величина и карактеристика магнетских материјала.

Садржај предмета

Теоријска настава

Електрична бројила и мерне групе (индукциона и дигитална). Мерни трансформатори. Мерење снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје ниског и високог напона. Мерења на системима уземљења. Одређивање врсте и места квара на електричним водовима. Мерење магнетских величина: магнетске индукције и флукса. Мерење карактеристика магнетских материјала.

Практична настава

Лабораторијске вежбе: Мерење отпорности уземљења. Мерење губитака у гвожђу. Овера електричних бројила. Одређивање врсте и места квара на електричним водовима. Мерења снаге и енергије у трофазним системима.

Литература:

1.

П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", Чачак 1997.

2.

Љ. Р. Голубовић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005.

3.

М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић, "ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА", ТФ Чачак, 2008.

4.

М. Ђекић, А. Миловановић, "Електрична мерења - Лабораторијске вежбе", ТФ Чачак, 2000.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања и вежбе по моделу интерактивне наставе. Лабораторијске вежбе и  консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

45

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и