Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електрична вуча и возила

Наставник:

Штаткић Ж. Саша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је упознавање студената са основним принципима транспорта помоћу електричних возила, кинематиком и динамиком возила, основним особинама електричних мотора и енергетских претварача који се употребљавају у вучним погонима. Студенти се у току предавања и вежби обучавају моделовању и анализи електричних возила.

Исход предмета

Студенти савладавају основе из: кинематике и динамике електричних возила, контроле вучне силе, једнофазних локомотива, вучниих погона са машинама за наизменичну и једносмерну струју и вучних претварача. Студенти су оспособљени  за пројектовање, употребу и одржавање електричних погона у вучи

Садржај предмета

Теоријска настава

Кинематика и динамика возила. Одређивање вучне силе и момента. Анализа отпора кретању, стални и повремени отпори вуче. Прорачун вучне силе у фазама убрзања, кочења, вожње на равној траси и успону. Адхезија. Путни дијаграми. Токови снаге у вучним погонима.

Преглед електровучних погона. Енергетски  претварачи  и електричне машине у вучним погонима и електричним возилима. Топологије вучних претварача. Савремени вучни мотори.

Управљање силом и моментом. Полазне карактеристике. Рад у области слабљења поља и кочења. Динамичко и регенеративно кочење. Регулација брзине кретања возила. Оптимизација потрошње енергије у електричној вучи. Једнофазне локомотиве. Електрична и хибридна возила.

 

Практична настава

Рачунске вежбе које прате сарджај предавања.

Литература:

1.

С. Вукосавић, "Скрипта из електричне вуче"

2.

Б. Радојковић, "Електрична вуча"

3.

С. Вукосавић, "Дигитално управљање електричним погонима", Академска мисао, Београд, 2003.

4.

http://vozila.etf.rs/

5.

С.Вукосавић, Ж. Јанда, Л. Матић „Збирка задатака из електричне вуче“, Универзитет у Београду, 1997.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10