Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електричне инсталације и осветљење

Наставник:

Вујичић Д. Момчило

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање и стицање основних теоријских знања студената из области електричних инсталација и осветљења: врсте, материјали, опрема, прописи, стандарди, прорачун, управљање, заштита, уземљивачи, компезација, фотометрија, извори светлости, светиљке.

Исход предмета

Након одслушаног предмета студенти су оспособљени за даље усавршавање и самостално продубљивање знања из области које захтевају предзнање из електричних инсталација и осветљења; примена знања пројектовања електричних инсталација и осветљења у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Светлост као физичка и чулна појава. Светлосна својства тела. Фотометријске величине и јединице. Закони фотометрије. Фотометријска мерења и инструменти. Фотометријски дијаграми. Спектрометрија. Калориметрија.  Електрични извори светлости. Квалитет светлости. Квантитет светлости. Засењавање. Светлосна инерција. Светиљке. Фактори квалитета осветљења. Фотометријски прорачуни. Осветљење индустријских простора, коловозне површине, путева, тунела, рефлекторско осветљење спортских површина и декоративно осветљење. Врсте електричних инсталација. Напонски нивои. Инсталациони материјал и опрема. Прописи и стандарди. Прорачун пресека проводника и пад електричног напона. Мерење утрошка електричне енергије и одређивање једновремено максималних оптеређења. Пројектовање електричних инсталација. Кључна места инсталација (прикљућно, разводно, мерно место). Аутоматско управљање у инсталацијама. Пријемници електричне енергије и електричне компоненте. Заштита од опасног напона додира. Селектривност заштите. Уземљивачи. Компензација реактивне енергије. Громобранске инсталације.

Практична настава

Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, аудиторне вежбе (израда рачунских задатака из области које се изучавају), лабораторијске вежбе (демонстрација дела градива), израда пројекта (електрична инсталација и осветљење стамбеног објекта).

Литература:

1.

М. Костић, "Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација", Академска мисао, Електротехнички факултет, Београд, 2005.

2.

М. С. Јовановић, "Електричне инсталације I: опште  инсталације", ЕТФ, Београд, 1996.

3.

М. С. Јовановић,"Електричне инсталације II: специјалне инсталације", Београд, Наука 1994.

4.

М. С. Јовановић, М.Б. Костић, "Електричне инсталације: збирка задатака", ЕТФ, Научна књига, Београд, 1985.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.   

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

20

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

5