Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електричне машине 1

Наставник:

Бјекић М. Мирослав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Положени испити Основе електротехнике 1 и Основе електротехнике 2

Циљ предмета

Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области магнетних кола и енергетских трансформатора. Циљ је упознати студенте са магнетним колима и начинима њиховог решавања, трансформаторима (енергетским и специјалним)

Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени у решавању магнетних кола једносмерне, наизменичне струје и са сталним магнетима. Разумеју конструкцију енергетских и специјалних трансформатора, њихове радне карактеристике. Оспособљени су да изврше његов елементарни прорачун.

Садржај предмета

Теоријска настава

Магнетна кола: увод у магнетна кола, методе за решавање магнетних кола, начини побуђивања, губици у магнетним колима, Енергетски трансформатори: основни појмови, представљање трансформатора (идеални, савршени и реални трансформатор, векторски дијаграм трансформатора, еквивалента шема једнофазног и трофазног трансформатора), огледи, вишефазни трансформатор (спреге трофазних трансгорматора, особине појединих спрега), прорачун броја навојака трансформатора, паралелан рад, систем релативних јединица, Специјални трансформатори: аутотрансформатор, регулациони трансформатор, претварачи броја фаза, Скотова спрега, тронамотајни трансформатор, мерни трансформатори (напонски и струјни), трансформатор за заваривање,

Практична настава

Лабораторијске вежбе: Упознавање са деловима магнетних кола, Посматрање криве хистерезисног циклуса и израда криве магнећења магнетног кола, Посматрање струје магнећења и приближно срачунавање прве, треће и пете хармоничне компоненте, Побуђивање магнетног кола и мерење губитака у њему, Делови ТР, Одређивање хомологних крајева једнофазног трансформатора, Одређивање преносног односа трансформатора, Испитивање спрежне групе трофазних трансформатора, Оглед кратког споја и празног хода трофазног трансформатора, Испитивање загревања трансформатора методом рекуперације.

Литература:

1.

Ђ. Калић: "Трансформатори", Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.

2.

Б. Митраковић, "Трансформатори", Научна књига, Београд, 1987.

3.

М. Добричић, М. Бјекић, М. Росић, "ТРАНСФОРМАТОРИ - Збирка решених задатака", ВШТСС Чачак, 2011

4.

С. Јанда, М. Бјекић, "Лабораторијски практикум из електричних машина I", ТФ Чачак, 1995.

5.

Лабораторијске вежбе постављене на www.empr.ftn.kg.ac.rs/elmas.html 

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10