Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електричне машине 2

Наставник:

Бјекић М. Мирослав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Положен испит Електричне машине 1

Циљ предмета

Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области електромеханичког претварања енергије. Научити студенте основним појмовима из области електричних машина (конструкција, навоји, основни појмови, принципи рада основних типова, подела…), машина једносмерне струје и асинхроних машина. Циљ је упознати студенте са принципа електромеханичког претварања енергије (5 принципа), конструкцијом, принципом рада, начинима побуђивања и карактеристикама машина једносмерне струје. Еквивалентном шемом асинхроног мотора и начином одређивања њенох параметара.

Исход предмета

     

Садржај предмета

Теоријска настава

Електромеханичко претварање енергије: начини електромеханичког претварања енергије, електромагнетна сила и индукована електромоторна сила, енергетски биланс електромеханичког претварања енергије, општи облик једначина за електромагнентне моменте и силе, магнетни систем са једноструком побудом: релуктантни момент, магнетни системи са вишеструком побудом, услови развијања корисног момента код електричних машина. Основе електричних машина: основни појмови (статор, ротор, индукт индуктор, намотаји (проводник, навојак, навојна секција, навој фазе, намот), полови, фазе, електрични и механички угао), основни делови и принцип рада основних типова електричних машина (машина ЈС, асинхрона машина, синхрона машина, реверзибилност рада). Машине једносмерне струје: основни појмови (главни конструкциони делови, принцип рада, начини побуђивања), намотаји индукта (паралелни и редни намотај, таблица и шема намотавања, специјални навоји), главне формуле, магнетна поља индуктора и индукта, комутација, енергетски односи, карактеристике генератора ЈС, карактеристике мотора ЈС. Асинхроне машине: индукована ЕМС у навојима машине за наизменичну струју, Лебланова теорема, Теслино обртно магнето поље, магнетна поља расипања, главна реактанса машине наизменичне струје, основни појмови асинхроне машине (конструкција, принцип рада, примена), еквивалентна шема АМ и њене модификације, Клосов образац (тачан, упрошћен и линеаризован), лабораториски огледи са асинхроним мотором, енергетски биланс АМ.

Практична настава

У оквиру практичне наставе студенти кроз рачунске вежбе утврђују стечена теоријска знања. Самостално у облику израде домаћих задатака решавају проблем намотавања мотора једносмерне струје и асинхроног мотора. Из области магнетна поља одређују облик магнетног поља машине наизменичне струје за посебно дефинисане просторне углове намотаја 3 фазе и различит временски померај прикључних фаза.

Литература:

1.

М. Петровић, "Електромеханичко претварање енергије", Научна књига, Београд.

2.

С. Вукосавић, "Електричне машине", Академска мисао, Београд, 2010.

3.

Б. Митраковић, Н. Николић, "Асинхроне машине", Научна књига, Београд, 1986.

4.

С. Јанда, М. Бјекић, "Лабораторијски практикум из електричних машина II", ТФ Чачак, 1995

5.

Лабораторијске вежбе постављене на www.empr.ftn.kg.ac.rs/elmas.html 

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања и рачунске вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10