Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електричне машине 3

Наставник:

Живанић М. Јерослав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета једа студент научи о синхроним генераторима који служе за производњу електричнеенергије и да научи употребу електричне енергије за погон синхроних мотора.Студент ће проучавати: хидрогенераторе итурбогенераторе, њихове радне карактеристике, еквивалентне шеме,векторске дијаграме електричних сила, као и одређивање снаге генератора иконструкцију, карактеристике и пуштање у рад синхроних мотора.

Исход предмета

Студент је стекао знања о електричним машинама које производе електричнуенергију, синхроним генераторима типа хидрогенератори турбогенератор, њиховим радним карактеристикамаи векторскимдијаграмима.Такође је стекао знања о употреби електричне енергије запогон синхроног високонапонског мотора, његовим карактеристикама као иупуштање у рад, односно синхронизацију на мрежу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни елементи конструкције;

Облик поља ротора;

Индуковани напон на крајевима генератора;

Векторски дијаграми електричних силасинхроних генератора и синхроних мотора;

Радне карактеристике синхроних генератора;

Промена напона синхроних генератора;

Пуштање у рад синхроних мотора.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

Посета најмање једној хидроелектрани и једној термоелектрани.

Литература:

1.

Б. Митраковић, Синхроне машине, Научна књига, Београд, 1983.

2.

Ј.М. Живанић, Д. Белошевац, М. Добричић, Збирка задатака из синхроних машина, Технички факултет, Чачак, 2007.

3.

Ј.М. Живанић, В. Остраћанин, Љ. Филиповић, Електричне машине 3, Технички факултет, Чачак, 2010.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

15

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и