Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електричне машине 4

Наставник:

Живанић М. Јерослав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да студент научи о електричним микромашинама које се налазе у широкој употреби у апаратима за домаћинство, уређајима у занатству (брусилице, бушилице), војној индустрији, аутомобилској индустрији, итд.

Исход предмета

Студент је стекао знања из теорије и конструкције електричних колекторских микромотора и универзалних мотора.

Садржај предмета

Теоријска настава

Подела и врсте микромашина;

Стални магнети;

Мотори једносмерне струје мале снаге; Синхрони мотори мале снаге; Асинхроне машине мале снаге;

Универзални мотори;

Микромотори са керамичким магнетима;

Корачни мотори (са униполарним моторима);

Диск мотори и мотори са штампаним ротором;

Мотори једносмерне струје без четкица (BLDC motors);

Релуктантни мотори; Хистерезисни мотори;

Тахогенератори; Линеарни мотори; Алтернатори; Серво мотори;

Врсте микромотора у аутомобилима новије генерације;

Пиезомотори; Наномотори.

 

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

Израда пројекта конструкције микромотора

Литература:

1.

Ј.М. Живанић, Комутација код универзалних мотора, Технички факултет, Чачак, 1999.

2.

Ј.М. Живанић, Д.М. Ђекић, В. Остраћанин, Теорија, прорачун и конструкција универзалног мотора, Технички факултет, Чачак, 2011.

3.

Ј. Живанић, М.Ђекић, Прилози теорији и конструкцији универзалних мотора, Технички факултет, Чачак, 2000.

4.

Ј. Живанић, В. Остраћанин, Специјалне електричне машине и микромотори, Факултет техничких наука, Чачак, 2013.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

15

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и