Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електромагнетика

Наставник:

Миловановић М. Аленка (1.5), Живанић М. Јерослав (1.5)

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са темељним принципима и законима електромагнетике, особинама електромагнетских поља као и начинима за њихово одређивање.

Исход предмета

Студент је стекао основна теоријска знања из области електромагнетике на основу којих: 1) разуме основне процесе значајне у електротехници; 2) зна да изврши анализу електромагнетских поља и 3) зна да решава конкретне једноставније проблеме везане за статичка, стационарна и временски променљива електромагнетска поља. Студент поседује основна знања о простирању равних униформних електромагнетских таласа. Стечена знања представљају основу за прећење одређених стручних предмета на вишим годинама студија.

Садржај предмета

Теоријска настава

Максвелове једначине: интегрални и локални облик. Подела проблема у погледу временске зависности. Комплексни вектори. Обртно поље. Електромагнетске особине средина. Једначина континуитета. Гранични услови. Закони преламања линија поља. Теорема ликова. Уземљивачи. Потенцијали електромагнетског поља. Ретардирани потенцијали. Таласна, Пуасонова и Лапласова једначина. Закони одржања. Поинтингова теорема. Енергија електростатичког поља. Електродни системи, потенцијални и коефицијенти електростатичке индукције, делимичне капацитивности. Кондензатор. Енергија стационарног магнентског поља. Сопствене и међусобне индуктивности. Униформни равни електромагнетски таласи. Водови.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

Литература:

1.

Д. М. Величковић, "Електромагнетика", Св.1, ЕФ Ниш, Наука Београд, 1994

2.

Ј. Сурутка, "Електромагнетика",Академска мисао, Београд, 2006.

3.

Б. Д. Поповић, "Зборник проблема из електромагнетике", Грађевинска књига Београд, 1981.

4.

Д. М. Величковић и сарадници, "Збирка решених испитних задатака из електромагнетике", ЕФ Ниш, 2000.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања и  аудиторне вежбе по моделу интерактивне наставе. Консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

35

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

5

..........

     

домаћи задаци

25