Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Електромоторни погони

Наставник:

Бјекић М. Мирослав

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Положен испит електричне машине 2

Циљ предмета

Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области Електромоторних једносмерних и наизменичних погона. У општем делу студенти се упознају са структуром електропогона, механиком погона (торзијом, моментом инерције и његовим свођењем), врстама оптерећења, радној тачки и стабилношћу погона). Код једносмерних погона, циљ предмета је упознати студенте са математичким моделом и статичким карактеристикама мотора са независном и редном побудом као и начинима кочења. Код наизменичних погона студенти се упознају са еквивалентним шемама асинхроног мотора, механичким карактеристикама при константном флуксу, константном напону и променљивој учестаности. Начинима кочења и погонима са синхроним моторима.

Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју принцип статичког модела једносмерних и наизменичних погона.  Код једносмерних погона да изврше анализу утицаја напона, отпорности и побуде на статичке карактеристике. Код наизменичних погона да знају прилагођење механичке карактеристике променом напона, додавањем отпорности у коло ротора и променом фреквенције. Знају применити регенеративно, динамичко и противструјно кочење у електричним једносмерним и наизменичним погонима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Статика. Једначине кретања у устањеном стању. Механичке карактеристике.Квадранти. Активно и реактивно оптерећење Радна тачка и стабилност. Математички модел једносмерног погона.  Статичке карактеристике мотора са независном побудом, Статичке карактеристике редног мотора. Кочење једносмерног погона. Регенеративно кочење. Динамичко кочење. Противструјно кочење. Наизменични погон. Еквивалентна шема асинхроног мотора. Енергетски биланс. Механичке карактеристике при константном флуксу, при константном напону, при променљиввој учестаности, са уважавањем струје магнећења, статорских отпорности, напона, отпорности и расипања. Струјне карактеристике при константном напону, при променљивој учестаности и са уважаваљем струје магнећења. Несиметрично напајање. Једнофазно напајање. Струјно напајање. Кочење:генераторско кочење, противструјно кочење, кочење једносмерном струјом. Погони са синхроним моторима. Опште погонске особине. Стандардни синхрони мотори. Синхрони релуктантни мотори. Синхрони мотори са перманентним магнетима. Избор мотора за електрични погон. IC, IP, IM и IE кодови означавања, Теорија загревањаелектричних машина као основа за избор електромотора. Врсте типичних оптерећења у електричним погонима S1-S10. Утицај околине на избор електромотора. Вишемоторни погони. Принципи заштите електромоторног погона.

Практична настава

Рачунске и лабораторијске вежбе прате садржај предавања.Списак лабораторијских вежби: Коришћење контакторске опреме у погону асинхроног мотора, Промена смера обртања асинхроног мотора, Снимање механичких карактеристика једносмерног мотора, Снимање механичких карактеристика асинхроног мотора, Кочење мотора једносмерне струје.

Литература:

1.

В. Вучковић, "Електрични погони", Академска мисао, Београд, 2002.

2.

Б. Јурковић, "Електромоторни погони", Школска књига Загреб,1987.

3.

Д. Сретеновић, М. Бјекић, М. Добричић, С. Антић, "Збирка решених задатака из електромоторних погона", Висока школа техничких струковних студија, Чачак, 2011.

4.

Лабораторијске вежбе постављене на  empr.ftn.kg.ac.rs/elpog.html

5.

Б. Јефтенић и др. "Електромоторни погони, збирка решених задатака", Академска мисао,2003.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10