Студијски програм:

ИС_ТИ , ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Електронско пословање

Наставник:

Стефановић Д. Ненад (1,5), Вељовић В. Алемпије (0,5)

Статус предмета:

И,О, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима и моделима електронског пословања, методама, алатима и веб технологијама за развоја е-business решења.

Исход предмета

Разумевање концепата, модела и предности електронског пословања, као и начина примене истих у пракси.  Оспособњеност за самостално планирање и реализацију e-business пројеката и пружање консултантских услуга. Способност израде e-commerce портала коришћењем неких од водећих система за управљање садржајем, као што су Јoomla, Drupal, Magento, OSCommerce или WordPress. Способност израде динамичких e-commerce веб сајтова у водећим веб окружењима (ASP.NET/PHP).

Стечена знања студенти ће моћи да користе на разним пословима (веб дизајн, веб програмирање, консултантски послови, веб маркетинг и сл.), али и за отпочињање сопственог електронског бизниса.

Садржај предмета

Теоријска настава

У оквиру предмета обрађиваће се следеће теме: Основе електронског пословања;       Модели електронског пословања (B2B, B2C, B2G, итд.); Сoфтвeрскe кoмпoнeнтe и aпликaциje e-пoслoвaњa (избoр сoфтвeрa, клaсификaциja и пaкeти); Веб портали, системи са управљање садржајем (CMS); Joomla Е-Commerce (Virtuemart); Search Engine Optimization (SEO); Интернет банкарство; Електронска државна управа (E-Government); Упрaвљaњe oднoсимa сa купцимa (CRM); Web 2.0 технологије у електронском пословању; Cloud Computing; Системи плаћања на Интернету (PayPal, Payment Gateways, итд.); XML у електронском пословању (ebXML).

Практична настава

Развој и израда е-commerce веб сајта у једној од две водеће платформе (ASP.NET или PHP). Ово укључује дизајн базе података (SQL Server или MySQL), израду каталога производа, система за претрагу, оптимизација за претраживаче (SEO), израда система за одржавање (администрацију), израда виртуелне корпе за куповину, повезивање са системима за online плаћање и веб сервисима провајдера услуга. Студенти раде групно и један краћи семинарски рад везан за једну од понуђених тема.

Литература:

1.

А. Вељовић, Електронско пословање, Технички факултет, Чачак, 2009.

2.

D. Chaffey, Internet marketing : strategy, implementation and practice, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.

3.

J. Grappone, Search engine optimization : an hour a day, Wiley Publishing, 2008.

4.

S. Johnson, A. Anderson, Adobe Dreamweaver CS3, Kompjuter biblioteka (prevod), 2008.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.

- интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.

- у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

4

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

33

..........

     

семинар-и

33