Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Електротехнички материјали

Наставник:

Јордовић А. Бранка

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

4

Услов:

Нема

Циљ предмета

Овладавање основним знањима у вези електротехничких материјала; познавање структурних карактреристике, механичких,  топлотних, електричних и магнетних својстава са становишта њихове примене у електротехници.

Исход предмета

Могућност оптималног избора материјала у инжењерској пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Физичко-хемијске основе структуре материјала. Подела електротехничких материјала.

Проводници првог и другог реда. Својства, врсте и примена проводних материјала. Mетали високе електричне проводности и њихове легуре. Метали ниске електричне проводности. Суперпроводни материјали. Проводни материјали специјалне намене.

Полупроводници, енергетске зоне, Фермијева енергија, формирање p-n споја. Врсте, својства и примена полупроводничких материјала.

Диелектрици, основна својства. Класификација пасивних диелектрика. Активни диелектрични материјали. Течни кристали. Оптичка влакна.

Основни појмови магнетизма. Магнетно-меки материјали. Магнетокерамика. Материјали за израду сталних магнета.

Практична настава

Лабораторијске вежбе: структурна, механичка, термичка, електрична и магнетна својства материјала.

Литература:

1.

Д. Раковић, "Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала", Академска мисао, Београд, 2000.

2.

Д. Раковић, П. Осмокровић, Н. Арсић, "Електротехнички материјали:збирка задатака", Академска мисао, Београд, 2003

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања,  лабораторијске вежбе и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

15

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10